Blue Moon$3.50
Budweiser Bot.$3.00
Bush Light$1.50
Coors Banquet$3.50
Coors Light Bot.$3.00
Corona Extra Bot.$3.00
Del Oeste Artesanal October Fest$3.00
Heineken Bot.$3.50
Lagunitas IPA$3.50
Lagunitas Little Sumpin$3.50
Magna$3.00
Medalla Bot.$3.00
Medalla Lat.$2.00
Medalla Lat. 2 X $3$3.00
Michelob Ultra Bot.$3.50
Miller Lite Bot.$3.00
Miller Lite Lat.$1.50
Modelo Especial (Rubia) Bot.$3.50
Modelo Negra Bot.$3.50
Redd’s Apple Ale Bot.$3.50
Samuel Adams$3.50
Schaefer Lat.$2.00
Schaefer Lat. 2 X $3$3.00
Smirnoff Bot.$3.50